Looking southwest toward the Santa Cruz mountains.